Focus op de milieuprestaties van uw producten

Waarom inzicht in milieuprestaties van uw producten belangrijk is

Milieuwinst is vandaag de dag één van de belangrijkste drijfveren. Materialen worden schaarser en er is een groeiend urgentiebesef over de milieuschade als gevolg van ons menselijk handelen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector willen graag duurzame en circulaire oplossingen toepassen en hebben hoge ambities op dit gebied. Een belangrijke uitdaging is het op uniforme wijze aantonen welke reducties mogelijk zijn om deze doelen te bereiken.

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een in de wet- of regelgeving gestandaardiseerde manier om de resultaten van een LCA eenduidige te communiceren. EPD's zijn meer compleet dan Carbon Footprints aangezien er meer verschillende impactcategorieën onderzocht worden. 

Dringende redenen voor een EPD

Een EPD maakt de milieueffecten van grondstoffen en processen per milieu-indicator en per levenscyclusfase inzichtelijk. Dit geeft u allereest inzichten waar u de milieuimpact van uw product verder kunt verbeteren. Daarnaast toont een EPD aan hoe duurzaam uw producten zijn en hoe u zich onderscheidt ten opzichte van uw collega's. Ideaal om te communiceren aan klanten en andere stakeholders.

EPD's worden gebruikt door opdrachtgevers in duurzame aanbestedingen en voor het maken van de MPG-berekening, die verplicht is bij een bouwaanvraag. Voor vastgoedontwikkelaars is een EPD bewijsmateriaal voor het behalen van bepaalde scores in certificeringssystemen voor duurzame gebouwen, zoals BREEAM en LEED.

Alleen met een geverifieerde EPD kan uw product worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). De producten die in de NMD staan, worden beschikbaar gemaakt in software om gebouwen en GWW werken mee te berekenen. Bekende softwarepakketten zijn GPR, OneClick, MPGCalc, MRPI freetool en DuboCalc. De berekeningen dienen als bewijslast voor o.a.:

  • EMVI/BPKV criteria in aanbestedingen
  • MPG-berekening voor Bouwbesluit - grenswaarde voor nieuwe woningen € 0,8/m2 BVO per jaar. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen - uiterlijk 2030 € 0,5/m2- om in 2050 een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving te realiseren. 
  • Gemeentelijke eisen voor woningbouw (GPR)
  • BREEAM-NL

Europese regelgeving is erop gericht dat alle producten in de nabije toekomst een (geverifieerde) EPD dienen te hebben. Hiertoe zal de EPD wetgeving binnen de EU worden geharmoniseerd, waarbij lokaal verschillen blijven bestaan hoe EPD's te gebruiken.

Voor de volledigheid, een EPD

  • kan worden opgesteld voor een bepaald product, een gemiddeld product of voor leden van een branche organisatie;
  • wordt verstrekt aan een producent en is geverifieerd door een onafhankelijke toetser;
  • is 5 jaar geldig, waarna de EPD opnieuw geverifieerd moet worden.

Voor een recente lijst met ekende LCA-deskundigen verwijzen wij graag naar de website van de Nationale Milieudatabase www.milieudatabase.nl/milieudata/erkende-lca-deskundigen/

In 4 stappen naar inzicht

R<THINK calculation
https://www.datocms-assets.com/32423/1614092694-iconsblauw-08-maze.svg

Bereken zelf de milieuimpact van uw product

R<THINK insights
https://www.datocms-assets.com/32423/1614092730-iconsblauw-09-planet.svg

Evalueer en optimaliseer de milieuimpact van uw product